Důležité upozornění pro příjemce v OP VK ve vazbě na změnu ZVZ

4. 5. 2012 Autor: Petra Hnátová

Použití Příručky pro příjemce finanční podpory v rámci OP VK v souvislosti s novelou Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2012.

Vážení příjemci,

od 1. dubna 2012 nabývá účinnost novela Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon o veřejných zakázkách), která mimo jiné snižuje limity pro podlimitní veřejné zakázky na 1. mil Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby a na 3. mil Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce. Doposud zadávali příjemci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby dle postupů uvedených v Příručce pro příjemce do max. předpokládané hodnoty 2 mil. Kč bez DPH a na stavební práce do max. 6. mil Kč bez DPH v souladu se zákonem o veřejných zakázkách účinným do 31. 3. 2012.

Vzhledem k tomu, že zákon o veřejných zakázkách má větší právní sílu nežli Příručka pro příjemce finanční podpory v rámci OP VK, řídicí orgán důrazně upozorňuje všechny příjemce, že v případě, že budou po 1. 4. 2012 zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby v hodnotě přesahující 1. mil. Kč, resp. veřejné zakázky na stavební práce v hodnotě přesahující 3. mil. Kč, musí postupovat podle příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách v platném znění a to bez ohledu na jednotlivé limity stanovené příručkou pro příjemce, která je součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nedodržení tohoto postupu bude znamenat porušení rozpočtové kázně a sankci v podobě odvodu.

V ostatních případech, tj. u zakázek malého rozsahu na dodávky zboží a služeb s předpokládanou hodnotou nepřesahující 1 mil. Kč bez DPH a na dodávky stavebních prací s předpokládanou hodnotou nepřesahující 3 mil. Kč bez DPH, zadavatelé nadále postupují podle pravidel uvedených v Příručce pro příjemce, která je přílohou právního aktu o poskytnutí dotace.

Řídicí orgán rovněž upozorňuje na skutečnost, že od 1. 4. 2012 bude za dotovaného zadavatele považována jakákoliv osoba zadávající veřejnou zakázku financovanou z více nežli 50% z veřejných zdrojů. Vzhledem k tomu, že OP VK poskytuje dotaci ve výši 100% celkových způsobilých výdajů projektu, toto ustanovení pravděpodobně dopadne až na výjimky na všechny příjemce, kteří dle dosavadní právní úpravy nebyli povinni postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. V budoucnu tedy i tito příjemci, kteří nejsou veřejnými zadavateli, musí postupovat podle zákona o veřejných zakázkách v případě, že budou zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby v hodnotě přesahující 1. mil. Kč, resp. veřejné zakázky na stavební práce v hodnotě přesahující 3. mil. Kč.Upozornění pro příjemce (pdf, 83 kB, 4.5.2012 9:22)
Upozornění pro příjemce OP VK ve vazbě na změnu zákona o veřejných zakázkách (1. 4. 2012)