Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje - opatření obecné povahy včetně odůvodnění

30. 8. 2011 Autor: Petr Háp

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje byly vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. září 2011 a nabyly účinnost dne 16. listopadu 2011. Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území Královéhradeckého kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití a vymezují plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy a koridory územních rezerv.

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje v nadmístních souvislostech území Královéhradeckého kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí Královéhradeckého kraje.

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Textová část

Opatření obecné povahy (pdf, 2574 kB, 30.8.2011 11:21)
- Zásady územního rozvoje KHK včetně odůvodnění
Vyhodnocení vlivů ZUR na udržitelný rozvoj území (pdf, 958 kB, 30.8.2011 11:22)
Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území (SURPMO, Projektové středisko Hradec Králové, listopad 2010)
Vyhodnocení vlivů zásad ZUR na životní prostředí (pdf, 1261 kB, 30.8.2011 11:24)
Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EMPLA AG, spol. s r.o. Hradec Králové, listopad 2010)
Vyhodnocení vlivů zásad ZUR na území Natura (pdf, 912 kB, 30.8.2011 11:23)
Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na území Natura 2000 dle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (Mgr. Jan Losík, Ph.D., listopad 2010)

Grafická část

část výroková

I.2.a. - výkres uspořádání území kraje obsahující rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti (pdf, 1273 kB, 30.8.2011 11:29)
I.2.b.1 - výkres ploch a koridorů nadmístního významu (pdf, 1303 kB, 30.8.2011 11:30)
I.2.b.2 - výkres územního systému ekologické stability (pdf, 1681 kB, 30.8.2011 11:31)
I.2.c. - výkres oblastí se shodným krajinným typem (pdf, 1448 kB, 30.8.2011 11:32)
I.2.d. - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu (pdf, 1634 kB, 30.8.2011 11:33)

část odůvodnění

II.2.a Koordinační výkres 1 (pdf, 1377 kB, 30.8.2011 11:34)
část okres Jičín
II.2.a Koordinační výkres 1 (pdf, 1475 kB, 30.8.2011 11:36)
část okres Náchod
II.2.a Koordinační výkres 3 (pdf, 1468 kB, 30.8.2011 11:36)
část okres Rychnov nad Kněžnou
II.2.a Koordinační výkres 4 (pdf, 1502 kB, 30.8.2011 11:37)
část okres Trutnov
II.2.a Koordinační výkres 5 (pdf, 1295 kB, 30.8.2011 11:38)
část okres Hradec Králové
II.2.a Koordinační výkres - legenda (pdf, 544 kB, 30.8.2011 11:41)
II.2.b. výkres širších vztahů je (pdf, 501 kB, 30.8.2011 11:41)
II.2.c. výkres záměrů převzatých bez věcné změny z platných ÚP VÚC (pdf, 1097 kB, 30.8.2011 12:43)
Vyhodnocení vlivu ZUR na udržitelný rozvoj území – vlivy na lokality NATURA 2000, 11/2010 (jpg, 3617 kB, 30.8.2011 12:44)
Vyhodnocení vlivu ZÚR na udržitelný rozvoj území - vlivy na půdu a lesní ekosystémy, 11/2010 (jpg, 3096 kB, 30.8.2011 12:46)
Vyhodnocení vlivu ZÚR na udržitelný rozvoj území - vlivy na přírodu a krajinu (jpg, 3419 kB, 30.8.2011 12:47)

Soubory ke stažení