3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

28. 11. 2019

Královéhradecký kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje.

 

Zastupitelstvo

 • se skládá ze 45 členů (rozhodující pro stanovení počtu členů je počet obyvatel kraje k 1. lednu roku, v němž se konají volby, tzn. 600.000 obyvatel Královéhradeckého kraje)
 • funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí
 • mandát člena zastupitelstva kraje vzniká zvolením
 • rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti

Zastupitelstvu je vyhrazeno

 • předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně v souladu se zákonem,
 • předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, má-li za to, že jsou v rozporu se zákonem,
 • vydávat obecně závazné vyhlášky kraje,
 • koordinovat rozvoj územního obvodu,
 • schvalovat územně plánovací dokumentaci pro území kraje,
 • schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje,
 • volit zástupce kraje do regionálních rad regionů soudržnosti,
 • stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje,
 • rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci,
 • schvalovat rozpočet kraje a schvalovat závěrečný účet kraje,
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje,; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny,
 • rozhodovat o založení a rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy,
 • delegovat zástupce kraje (s výjimkou § 59, odst. 1, písm. j)) na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast,
 • navrhovat zástupce kraje do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
 • volit a odvolávat hejtmana, náměstka (náměstky) hejtmana a další členy rady z řad svých členů a odvolávat je z funkce,
 • stanovit počet uvolněných členů rady, jakož i funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni a od kterého dne,
 • zřizovat a zrušovat výbory, volit a odvolávat jejich předsedy a členy,
 • rozhodovat o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva a o odměnách podle § 50 odst. 4 a 5,
 • stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva (§ 53),
 • rozhodovat o peněžitých plněních spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva,
 • udělovat ceny kraje,
 • plnit další úkoly stanovené zákonem.
   

Zastupitelstvo dále

 • rozhoduje o zrušení usnesení rady, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 62
 • se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce (zasedání zastupitelstva jsou veřejná); krajský úřad zveřejní informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva vždy nejméně 10 dnů předem na úřední desce krajského úřadu; zasedání zastupitelstva písemně svolává a řídí zpravidla hejtman
 • vydá jednací řad, v němž stanoví podrobnosti o jednáních zastupitelstva a výborů

Výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti je rada kraje.

Rada

 • odpovídá při výkonu své působnosti zastupitelstvu kraje
 • může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon
 • je tvořena hejtmanem, náměstky hejtmana a členy, kteří jsou voleni z členů zastupitelstva (počet členů rady činí v Královéhradeckém kraji s počtem 600.000 obyvatel 9 členů)
 • je-li hejtman nebo náměstek hejtmana odvolán z funkce nebo na tuto funkci rezignoval, přestává být i členem rady
 • se schází ke svým schůzím podle potřeby; schůze rady svolává hejtman a jsou neveřejné
 • může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat i dalšího člena zastupitelstva nebo jiné osoby
 • podává na každém zasedání zastupitelstva zprávu o své činnosti
 • připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Radě je vyhrazeno

 • zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu svěřeném zastupitelstvem,
 • stanovit počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, do zvláštních orgánů kraje a do organizačních složek a objem prostředků na platy těchto zaměstnanců,
 • na návrh ředitele krajského úřadu (dále jen "ředitel") jmenovat a odvolávat vedoucí odborů krajského úřadu v souladu se zvláštním zákonem; jmenování nebo odvolání vedoucích odborů bez návrhu ředitele je neplatné,
 • zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 • ukládat krajskému úřadu úkoly v oblasti samostatné působnosti a kontrolovat jejich plnění,
 • přezkoumávat opatření přijatá krajským úřadem v samostatné působnosti,
 • vyřizovat návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob z územního obvodu kraje,
 • stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 • vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny, a přijímat příslušná opatření k nápravě,
 • rozhodovat ve věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti,
 • vydávat nařízení kraje,
 • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada svěřit příslušnému odboru krajského úřadu zcela nebo zčásti,
 • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi rady.
 

Hejtman zastupuje kraj navenek.

Hejtmana a náměstky hejtmana (zastupují hejtmana v době jeho nepřítomnosti, nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci) volí zastupitelstvo z řad svých členů. Hejtman a náměstek hejtmana musí být občany ČR. Odpovídají za výkon své funkce zastupitelstvu.
Rada může ukládat úkoly hejtmanovi jen v rozsahu své působnosti.

 • s náměstkem hejtmana podepisuje právní předpisy kraje
 • po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele v souladu se zvláštním zákonem; jmenování nebo odvolání ředitele bez předchozího souhlasu ministra vnitra je neplatné
 • stanoví podle zvláštního předpisu 21) plat řediteli a ukládá mu úkoly
 • na základě zmocnění v zákoně zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok
 • zajišťuje ochranu utajovaných skutečností
 • odpovídá za informování občanů o činnosti kraje
 • vykonává další úkoly v samostatné nebo přenesené působnosti, pokud jsou mu svěřeny zastupitelstvem, radou nebo tak stanoví zákon
 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a řediteli.
 

Krajský úřad

 • plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady. Rada může ukládat krajskému úřadu úkoly jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem.
 • vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu nebo zvláštnímu orgánu.
 • přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak
 • ukládá sankce podle zákona
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím
 • zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému kompatibilního s informačními systémy veřejné správy
 • organizuje kontroly výkonu přenesené působnosti obcí, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá příslušnému ministerstvu, popřípadě vládě, návrhy na potřebná opatření
 • zřizuje funkci koordinátora pro romské záležitosti
 • vykonává další působnosti svěřené mu zákonem
 • v přenesení působnosti vykonává dozor nad výkonem samostatné působnosti a přenesené působnosti obcí podle zvláštního zákona.
 • tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Ředitele v případě nepřítomnosti zastupuje zástupce ředitele.
 • se člení na odbory a oddělení
 • zřizuje úřední desku, která je umístěna na místě, které musí být veřejně přístupné po dobu 24 hodin denně (zpravidla se umísťuje na budově, v níž má krajský úřad své sídlo, příp. na budově, ve které má svá další pracoviště)
 

Ředitel

 • je zaměstnancem kraje. Za plnění úkolů svěřených krajskému úřadu v samostatné a přenesené působnosti je odpovědný hejtmanovi.
 • zajišťuje úkoly v přenesené působnosti kraje vyplývající ze zvláštních zákonů
 • podává ministerstvu návrhy na pozastavení obecně závazných vyhlášek obcí a nařízení obcí nebo jejich jednotlivých ustanovení podle zvláštních zákonů
 • podle zvláštních předpisů plní vůči zaměstnancům kraje zařazeným do krajského úřadu funkci statutárního orgánu zaměstnavatele
 • stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům kraje zařazeným do krajského úřadu
 • je nadřízeným všech zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a kontroluje jejich činnost
 • vydává zejména organizační a pracovní řád, spisový řád a skartační řád krajského úřadu
 • je oprávněn předkládat radě návrhy na vydání nařízení kraje
 • určuje po projednání s hejtmanem své zástupce
 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou nebo hejtmanem
 • plní úkoly stanovené v samostatné působnosti zastupitelstvem a radou a další úkoly stanovené zákonem
 • je oprávněn zúčastňovat se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním
 • nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích. Jeho funkce je neslučitelná s funkcí poslance a senátora Parlamentu České republiky a s funkcí člena zastupitelstva územního samosprávného celku
 

Orgány Královéhradeckého kraje

 

Seznam zřizovaných organizací Královéhradeckým krajem