12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12. 2. 2024

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

(Tento sazebník platí od 1.1.2018)

Královéhradecký kraj stanoví v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 17 tohoto zákona a s nařízením číslo 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“).

Tento sazebník je zpracován a použitelný také pro vyřizování žádostí dle zákona číslo 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 4 předmětného zákona.

Nepřesáhnou-li náklady na vyřízení žádosti částku Kč 100,-, bude informace poskytnuta žadateli zdarma; to neplatí, jde-li o opakované poskytnutí informací obdobného charakteru témuž žadateli.

1. Kopírování a tisk dokumentů

a) černobíle

formát cena v Kč/list
 A4  - jednostranně 3,-
- oboustranně 4,-
 A3  - jednostranně 5,-
- oboustranně 7,-

b) barevně

formát cena v Kč/list
 A4  - jednostranně 5,-
- oboustranně 7,-
-digitání foto 16,-
 A3  - jednostranně 10,-
-oboustranně 15,-
-digitální foto 30,-

2. Skenování (převedení do elektronického formátu)

format cena v Kč/list
A4 jednostranná automaticky 2,-
oboustranná automaticky 3,-
jednostranná ručně ze skla 3,-
oboustranná ručně ze skla 4,-
A3 jednostranná automaticky 4,-
oboustranná automaticky 5,-
jednostranná ručně ze skla 5,-
oboustranná ručně ze skla 6,-

3. Poskytnutí informací na nosiči dat

nosič dat cena v Kč/ks
CD-R 18,-
DVD-R 25,-

4. Náklady za odeslání

Ceny za odeslání poštovní zásilky se řídí aktuálním ceníkem poštovních služeb České pošty s. p., platným ke dni odeslání zásilky žadateli (ceny pro uživatele výplatních strojů).

5. Telekomunikační poplatky

Poplatky za použití telekomunikačních zařízení v souvislosti s poskytnutím informace se řídí tarify provozovatelů, platnými ke dni použití těchto zařízení.

6. Hodinová sazba

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací (např. je-li třeba informace vyhledat v archivu, procházet rozsáhlé soubory dat apod.), účtuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje žadateli za takové vyhledání informací částku 200,- Kč za každou započatou hodinu práce úředníka.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací