Dokumenty k vyúčtování - výzva č. 22OPK01 a č. 23OPK01 (Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti)

19. 2. 2024 Autor: Jitka Hejlová

Příjemce má povinnost provést výměnu zdroje vytápění do 24 měsíců od podpisu smlouvy poskytovatelem dotace (Královéhradeckým krajem). V tomto období musí též předložit Závěrečnou zprávu včetně dokladů k vyúčtování. Veškeré změny jsou oznamovány poskytovateli dotace neprodleně po jejím provedení (týká se především kontaktních a identifikačních údajů) nebo před jejím provedením (např. změna zdroje vytápění, rekonstrukce nemovitosti) na formuláři "Prohlášení o změnách". Dokumenty ke stažení naleznete v příloze.

Nejpozději do data ukončení realizace projektu příjemce předkládá tyto doklady:

- Závěrečnou zprávu s originálním vlastnoručním podpisem příjemce, příp. zmocněnce (originál);

- faktury/účetní doklady, které budou označeny číslem žádosti o dotaci a reg. č. krajského projektu (prosté kopie);

- doklady prokazující úhradu účetních dokladů (výpis z bankovního účtu, potvrzení o úhradě vystavený bankou, příjmový pokladní doklad), prosté kopie;

- fotodokumentaci nového zdroje vytápění;

- doklad o ekologické likvidaci stávajícího kotle na pevná paliva (prostá kopie);

- zpráva o montáži zpracovaná oprávněnou osobou (prostá kopie) - v případě obnovitelných zdrojů energie vystavená oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (tepelná čerpadla) nebo výrobcem proškolenou osobou v případě instalace plynových kotlů (vyžadována u všech realizací provedených po 12. 5. 2022 u výzvy č. 22OPK01 a po 20. 6. 2023 u výzvy č. 23OPK01);

- doklad o uvedení nového zdroje tepla do provozu (prostá kopie) - je možné doložit pouze u realizací provedených před 12. 5. 2022 u výzvy č. 22OPK01 a před 20. 6. 2023 u výzvy č. 23OPK01);

- platné osvědčení o získání kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (prostá kopie);

- protokol o revizi spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že novým zdrojem tepla je spalovací zdroj, tj. plynový kotel/kotel na biomasu) – prostá kopie;

- čestné prohlášení o pracích prováděných svépomocí (originál) – v případě, že je relevantní;

- čestné prohlášení příjemce o vypořádání finančních vztahů (originál) – v případě, že je relevantní, tj. daňový doklad je vystaven na osobu odlišnou od příjemce dotace;

- čestné prohlášení příjemce o vypořádání finančních vztahů s majitelem bankovního účtu (originál) – v případě, že je relevantní, tj. majitel bankovního účtu je odlišný od příjemce dotace.

Poskytovatel dotace je povinen uhradit celou výši dotace, příp. její nedoplatek do výše schválené dotace, nejpozději do 60 pracovních dní od schválení dílčího/zálohového/závěrečného vyúčtování dotace.

Soubory ke stažení