3.5 - Uznávání zahraničního vzdělání

22. 4. 2024

Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   3
   
 2. 02. Kód:   5
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ

 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání v zahraničí, může požádat krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele o:
  • vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo
  • rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále jen "nostrifikace").
  Nostrifikací se tedy rozumí uznání platnosti dokladu o vzdělání ukončeném v zahraničí ze základních škol, středních škol a vyšších odborných škol v České republice.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Každý, kdo úspěšně ukončil ZŠ, SŠ nebo VOŠ v zahraničí, vlastní závěrečné vysvědčení o ukončení studia a chce uznat jeho platnost v České republice.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Musíte podat žádost o nostrifikaci odboru školství krajského úřadu příslušného podle místa Vašeho pobytu v České republice, doložit legalizované závěrečné vysvědčení a doložit rozsah a obsah absolvovaného studia (učebního plánu).
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Navštivte osobně odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, vyplňte a podejte požadovanými doklady doloženou žádost. Žádost se podává v písemné formě na předepsaném formuláři.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Na odboru školství krajského úřadu, který je příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele v České republice.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  • Mgr. Alena Kosinková, kancelář č. N1.415, tel.: 702 209 341
  • Úřední hodiny: pondělí a středa: 8:00 – 17:00
   úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 – 14:00
  Doporučujeme sjednat si termín schůzky předem telefonicky.
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Musíte předložit:
  • osobní průkaz (+ doklad o bydlišti),
  • originál a úředně ověřenou kopii závěrečného vysvědčení (diplomu),
  • doložení rozsahu a obsahu oboru, v němž jste dosažené vzdělání získal (tzv. učební plán, tj. seznam vyučovaných předmětů s počtem hodin).
  Doklady musí být legalizovány, tj. pravost podpisů a otisků razítek a skutečnost, že je škola zřízena a uznána na území státu, kde bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční škola a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky (pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak). Všechny předkládané doklady musí být přeloženy do českého jazyka tlumočníkem zapsaným v ČR v seznamu znalců a tlumočníků.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Potřebný formulář získáte na krajském úřadě nebo je k dispozici ke stažení na těchto Internetových stránkách: Žádost o uznání zahraničního vzdělání | Královéhradecký kraj (khk.cz)
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Správní poplatek činí 1 000 Kč. Hradí se na pokladně v sídle krajského úřadu. .
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Lhůta pro vyřízení žádosti se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád - 30 dní po předložení všech potřebných dokladů popř. po vykonání nostrifikačních zkoušek, ve složitějších případech lze lhůtu prodloužit.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Odbor školství krajského úřadu nostrifikuje pouze doklad o ukončeném stupni vzdělání získaném v zahraniční škole, pokud studium svým obsahem a rozsahem odpovídá studiu na základní škole, střední škole nebo vyšší odborné škole s obdobným rámcovým vzdělávacím programem v České republice. V případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti, nařídí krajský úřad nostrifikační zkoušku, kterou ověřuje, zda znalosti a dovednosti žadatele odpovídají cílům a obsahu vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu v České republice. Součástí nostrifikační zkoušky může být i praktická zkouška.
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  Tuto situaci nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Mezinárodní smlouvy o uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání, jimiž je Česká republika vázána
  • Mezinárodní smlouvy o právní pomoci, jimiž je Česká republika vázána

   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Opravné prostředky jsou dány správním řádem.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Pokud obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole se v porovnání s obdobným rámcovým vzdělávacím programem v České republice podstatně odlišuje, krajský úřad žádost zamítne. Krajský úřad žádost o nostrifikaci zamítne také v případě, že žadatel nevykoná nostrifikační zkoušku úspěšně.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

  Co je to legalizace?

  Pravost podpisů a otisku razítka na originálech dokladů musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo škola, která vysvědčení vydala, a příslušným zastupitelským úřadem České republiky (superlegalizace). Takové úřední ověření se nevyžaduje u dokumentů pocházejících ze zemí, které jsou stranami příslušné mezinárodní smlouvy (bilaterální smlouva o právní pomoci), která odstraňuje požadavek úředního ověření pro zahraniční veřejné listiny.

  Co je to Apostille?

  Je to mezinárodní doložka uznání pravosti dokladu, pomocí níž se zjednodušuje superlegalizace listin. Kromě výše zmíněných bilaterálních smluv o právní pomoci existuje i mezinárodní mnohostranná dohoda "Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin", přijatá v Haagu dne 5. 10. 1961. V souvislosti s touto úmluvou došlo k určitému zjednodušení procesu ověřování veřejných listin, jež mají být použity v těch státech, které jsou smluvními státy Úmluvy a s nimiž ČR nemá sjednáno osvobození od ověřování prostřednictvím dvoustranných mezinárodních smluv. Zjednodušení v zásadě spočívá v opatření ověřované listiny ověřovací doložkou, tzv. Apostilou. (čl. 3 odst. 1 a čl. 4 Úmluvy). Odpadá tedy další ověřování listiny, např. zastupitelským úřadem státu, kde má být listina použita. Apostila má jednotnou formu čtvercové tabulky o straně minimálně 9 centimetrů, která přehledně uvádí, kdo příslušnou listinu podepsal a kdo ji prostřednictvím Apostily právoplatně ověřil.
   
 22. 22. Další informace:
  Více se dozvíte na krajském úřadě u příslušného pracovníka krajského úřadu (viz bod 09)
   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Uznání zahraničního vzdělání (s ýjimmkou VŠ), MŠMT ČR  (msmt.cz)
   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
  -
   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Mgr. Alena Kosinková -  akosinkova@khk.cz, tel. 702 209 341
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.9.2019
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  2.8.2023
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:

   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: