Autoškoly - provozování školícího střediska

31. 5. 2024 Autor: Jana Šafářová

Školící střediska slouží ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů formou vstupního a pravidelných školení.

Výuku a výcvik vstupních a pravidelných školení provádí fyzická nebo právnická osoba, které je udělena akreditace k provozování školícího střediska.

Tuto akreditaci uděluje krajský úřad příslušný podle místa podnikání nebo sídla.

Podklady pro udělení akreditace k provozování školícího střediska:

  • Písemná žádost o udělení akreditace - formou vlastního textu s uvedením rozsahu skupin řidičských oprávnění, v jejímž rozsahu se žádá o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku. Pozn.: – rozsah skupin ŘO je stanoven v závislosti na doložení práva k užívání výcvikových vozidel.
  • Živnostenské oprávnění - neověřená kopie (s originálem k porovnání).

Splnění dalších požadavků podle § 50 zákona č. 247/2000 Sb.:

  • Písemný plán pro zajištění výuky a výcviku - specifikace organizace a rozsahu výuky a výcviku, jednotlivých předmětů výuky a výcviku, max. počtu účastníků kurzu, učebních materiálů – v souladu s obsahem prováděcího právního předpisu, formou vlastního textu, má-li být část výuky prováděna způsobem umožňujícím dálkový přístup, způsob provádění této části výuky a zajištění řádného ověření totožnosti řidiče.
  • Seznam lektorů - seznam formou vlastního textu + doložení odborných předpokladů lektorů pro výuku a výcvik a a doklady o jejich vzdělání a praxi v oblasti silniční dopravy.
  • Výukové prostory - seznam formou vlastního textu + doložení práva k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytných pro poskytování výuky.
  • Výcviková vozidla - seznam formou vlastního textu + doložení práva k užívání výcvikových vozidel nezbytných pro poskytování výcviku, dále spolu s velkými technickými průkazy k prokázání plnění podmínky Přílohy č. 2 zákona č. 247/2000 Sb.
  • Kontrolní systém pro sledování souladu výuky a výcviku s plánem - formou vlastního textu, kde je uveden navržený způsob vlastní kontrolní činnosti provozovatele střediska.
  • Uhrazení správního poplatku podle položky 28 písm. i) přílohy z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výší 3.000 Kč - poplatek lze uhradit na pokladně na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje před vydáním rozhodnutí o udělení akreditace.

Povinnosti provozovatele školícího střediska vůči krajskému úřadu:

Provozovatel školícího střediska je povinnen zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, a dále místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku krajskému úřadu příslušného podle jeho sídla.

Změny v seznamu přihlášených účastníků je možné doručit nejpozději 1 pracovní den před konáním školení.

Provozovatel školící střediska je povinen oznámit krajskému úřadu změny údajů rozhodných pro udělení akreditace a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne, kdy k nim došlo.

V případě jakýchkoliv nejasností se obracejte na tel: 725 101 265 nebo na email: mbaca@khk.cz

Seznam akreditovaných školících středisek naleznenete v příloze.

 

 

 

 

Soubory ke stažení