Informace o DTM pro obce

6. 6. 2022 Autor: Alice Martinková

Co přinesou digitální technické mapy obcím a jaké jsou jejich povinnosti?

Technické mapy jsou důležitým datovým podkladem pro celou řadu odborných činností ve veřejné správě i soukromém sektoru. Zákonem č. 47/2020 Sb. byla novelou zákona o zeměměřictví uložena krajům povinnost vybudovat do 30. června 2023 digitální technické mapy (DTM) krajů. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) má stejným předpisem uloženo vybudovat informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude pro krajské DTM a jejich uživatele zajišťovat služby, které je vhodné provozovat centrálně. Novela uložila povinnosti dalším subjektům a mezi nimi i obcím. Jedná se o jeden z nejnáročnějších projektů v historii krajů v ČR v oblasti pořízení prostorových dat a geoinformačních systémů. Budované DTM krajů jsou jedním ze základních kamenů digitalizace stavebního řízení; jejich zavedením dojde k významnému zlepšení v oblasti využívání podrobných informací o dopravní a technické infrastruktuře a dalších stavebních a technických objektech a zařízeních.

Současný stav

Technické mapy obcí a krajů vznikaly doposud na dobrovolné bázi. V dostatečné míře není sjednocen a standardizován jejich datový obsah, stanoveny nejsou ani procesy při aktualizaci a využití dat třetími stranami. V případě, že obec technickou mapu vede a má vydanou obecně závaznou vyhlášku, mají stavebníci povinnost předložit při dokončení stavby stavebnímu úřadu doklad o tom, že předali podklady pro aktualizaci technické mapy.

Nové DTM krajů

Správcem DTM kraje bude krajský úřad v přenesené působnosti. Obsah je stanoven vyhláškou č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje, kterou vydal ČÚZK.

Povinnosti krajů

Kraje mají povinnost do 30. června 2023 vybudovat a zpřístupnit DTM kraje. Znamená to nejen pořízení hardwaru a softwaru informačního systému, ale zejména vytvoření vlastní databáze s daty DTM odpovídajícími vyhlášce. Zákon předpokládá využití všech existujících využitelných dat, kromě toho bude nutné mnoho údajů nově pořídit (zmapovat). Prostředky OP PIK mohou kraje využít jak pro vybudování informačních systémů, tak pro pořízení dat, a to včetně dat ve správě jiných veřejnoprávních vlastníků, jako jsou např. obce. Výzva byla ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) zacílena pouze na kraje ve snaze snížit počet příjemců a tím i administrativní náročnost. Při přípravě výzvy bylo opakovaně deklarováno, že kraje využijí přidělené prostředky i k převzetí, úpravě a využití (tzv. konsolidaci) stávajících dat a k mapování chybějících dat o sítích ve vlastnictví obcí v přiměřeném rozsahu.

Z hlediska datového obsahu je kraj odpovědný za naplnění databáze DTM daty ZPS. Zákon ovšem ukládá obcím a dalším vlastníkům dopravní a technické infrastruktury poskytnout krajům součinnost. Je odpovědností kraje, jestli získaná data ZPS pro naplnění databáze DTM využije nebo data pořídí nově, např. s ohledem na nedostatečnou přesnost a úplnost existujících dat.

Již při přípravě projektů krajů došlo v řadě krajů k oslovení obcí (zejména těch, které provozují vlastní DTM) pro potřeby datových analýz a nastavení obsahu datové části projektů. Zároveň byla navázána úzká spolupráce se správci dopravní a technické infrastruktury s nadregionální působností, jejichž data budou v řadě případů použita jako základ pro budoucí ZPS krajů.

Obecným principem pro úvodní plnění DTM krajů daty je využití existujících dat. Vyhláška č. 393/2020 Sb. k tomu vytváří podmínky tím, že umožňuje evidovat v databázi DTM data různé přesnosti a úplnosti. Při úvodním plnění tedy není povinností obcí zpřesňovat existující data v případě, že nedosahují předpisem stanovené cílové kvality.

Povinnosti vlastníků dopravní a technické infrastruktury.

DTM přináší pro všechny vlastníky dopravní a technické infrastruktury (tedy i obce) povinnost editora údajů o „jejich“ sítích přímo do DTM kraje. Princip přímé editační kompetence má celou řadu výhod, ale kromě toho přináší i nároky na technickou odbornost všech editorů. Hlavní výhodou přímé editace bude to, že údaje o objektech a zařízeních příslušného vlastníka nebude moci v databázi DTM nikdo měnit, takže bude mít zaručenu shodu údajů o svých sítích v DTM kraje a vlastním informačním systému.

Na výzvu krajského úřadu musí (podle přechodných ustanovení zákona č. 47/2020 Sb.) obce a vlastníci dopravní a technické infrastruktury předat jimi vedené údaje o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje, tedy jak údaje o sítích (ty budou po naplnění do databáze již dále sami aktualizovat), tak údaje o ZPS, pokud nějaké mají ve

svých systémech. Obecně tedy platí, že zatímco data o sítích budou správci DTM předána vždy jen jednou (od příslušného vlastníka), data ZPS z konkrétního území může kraj získat vícenásobně, v různé kvalitě, přesnosti i úplnosti a je jeho povinností taková data zkonsolidovat a případně vhodně doplnit. Velcí správci síti se v některých regionech spojili do Sdružení správců sítí a budou data ZPS předávat dotčeným krajům koordinovaně v konsolidované podobě. Existují ale i kraje nebo významné části území krajů, kde konsolidace dat správců sítí nebyla provedena.

Data budou předávána bezplatně. Při projednávání zákona bylo mnohokrát zmíněno, že předání dat o sítích není novou povinností, protože vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury mají povinnost bezplatně předávat údaje o svých sítích orgánům územního plánování k dalšímu využití. Bezplatné předání polohopisu ZPS je pak všestranně výhodné, protože je žádoucí, aby byl tento datový obsah veden pouze v jedné databázi s jasnými povinnostmi všech zapojených subjektů při aktualizaci.

Role obcí

Klíčovou rolí obcí v projektu DTM krajů je role vlastníka dopravní a technické infrastruktury. Zákon ukládá všem obcím stejné povinnosti jako např. velkým energetickým firmám. Je ovšem třeba znovu zdůraznit, že se zpravidla nejedná o povinnosti nové. Obce by již měly mít zmapovánu svou dopravní a technickou infrastrukturu. Pokud nemají, mohou se pokusit využít

právě projekty pro vytvoření DTM krajů a obrátit se na kraj s žádostí k novému zaměření těchto sítí. Kraj pro takové mapování může v přiměřeném rozsahu využít finanční prostředky z OP PIK, za dodržení podmínek výzvy ve vztahu k veřejné podpoře.

Z hlediska předávání dat pro naplnění DTM krajů je vhodné odlišit obce, které DTM obce v současné době vedou a ostatní obce.

Obce provozující DTM nebo pasporty technické nebo dopravní infrastruktury

Vede-li obec DTM, předá polohopisnou část kraji pro přípravu prvotního naplnění ZPS. DTM obce může na svém území vést i nadále, v tomto případě je možné využít DTM kraje jako základ a v rámci své činnosti vést a aktualizovat pouze prvky nad rámec společného obsahu DTM. Současně je možné s krajem vyjednat předávání aktualizačních podkladů ZPS pro DTM pro území obce z kraje také příslušnému správci DTM obce.

Co se týče technické a dopravní infrastruktury, mají obce provozující DTM nebo pasporty sítí a komunikací sítě ve svém vlastnictví obvykle dobře zmapovány. Hlavním úkolem pro tyto obce bude úprava současných informačních systémů (správu zpravidla zajišťují odborné firmy) tak, aby z DTM obcí byla do DTM krajů předána všechna kvalitní data a nedošlo tak k jejich znehodnocení. Firmy spravující pro obce DTM obcí se tedy musí naučit pracovat s výměnným formátem DTM (JVF DTM) a do tohoto formátu data DTM obce vyexportovat pro potřeby předání kraji k úvodnímu plnění databáze DTM kraje. Náklady na úpravu aplikačního software DTM obcí nebudou pro obce samoúčelným výdajem, protože obce budou muset aktualizovat údaje o svých sítích od roku 2023 přímo ze svého informačního systému a tyto úpravy tedy budou využívat trvale.

Pokud obec vede DTM, měla by dále se správci sítí, jejichž data v DTM eviduje, a příslušným krajem, uzavřít dohodu o tom, který subjekt předá kraji polohopis ZPS z území obce. Zákon ukládá tuto povinnost všem, ale jistě je vhodné využít již konsolidovaná data ZPS, pokud na tomto využití bude shoda všech stran.

Obce neprovozující DTM nebo pasporty technické nebo dopravní infrastruktury

Obce, které nemají zpracováno podrobné polohopisné zaměření, data pro naplnění ZPS nepředávají. Zůstává však povinnost předat údaje pro prvotní naplnění údajů o sítích DTI a příprava na jejich budoucí pravidelnou aktualizaci do DTM kraje stejně jako pro všechny ostatní vlastníky, správce a provozovatele DTI. Pro obce bez digitální evidence sítí bude nezbytné postupně zajistit domapování sítí v jejich vlastnictví a zahájení plnění editorské povinnosti.

Cílem není do 30. června 2023 vytvořit DTM s úplným obsahem. Takový cíl není reálný z finančních i kapacitních důvodů. Část datového obsahu bude do DTM kraje doplňována postupně v dalších letech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje další pokračování financování tvorby DTM z peněz Evropské unie v rozmezí let 2023-2025. Příjemcem dotace bude z administrativních důvodů zase kraj, ale bude vázán podmínkami dotace převážně k mapování technické a dopravní infrastruktury ve vlastnictví obcí kraje.

Více o DTM zde: