Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službySlužby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

15. 6. 2018

V Královéhradeckém kraji je vybudována síť služeb pro uživatele návykových látek, jejich rodiče a osoby blízké a další osoby užíváním návykových látek či patologickým hraním ohrožené.

Své služby uživatelům drog,jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám nabízí organizace Laxus, z. ú. (jedná se o sociální službu a zdravotnické zařízení – služby jsou bezplatné) a Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov RIAPS (zdravotnické zařízení, tak i sociální služba – opět bezplatné), které se zaměřují na pomoc lidem se závislostí nebo jiným problémem s nelegálními návykovými látkami, alkoholem, ale také pro osoby, které nezvládají svou hráčskou vášeň (patologičtí hráči) a potřebují pomoci. Přijímáni jsou klienti od 15- ti let věku, ve výjimečných případech po dohodě se službou i mladší osoby. Poradny poskytují také služby doléčování po návratu z pobytové léčby nebo výkonu trestu aporadenství rodičům či jiným blízkým těchto osob.

K dispozici jsou také ambulance pod hlavičkou psychiatrického zařízení, které se zaměřují na léčbu závislých na nelegálních návykových látkách, alkoholu a patologické hráče a přijímají klienty od 18 let. Jedná se zejména o AT ambulanci vrámci Fakultní nemocnice Hradec Králové, dále psychiatrická ambulance v Trutnově a Dvoře Králové nad Labem a dalších větších městech. Každá psychiatrická ambulance by měla vrámci minimálního rozsahu péče situaci klienta vyhodnotit a odkázat případně na odborné pracoviště. Služby jsou hrazeny pojišťovnami.

Dalším zařízením v Královéhradeckém kraji pro léčbu závislých osob je Léčebna návykových nemocí Nechanice, která je zdravotnickým zařízením a poskytuje dobrovolnou odvykací léčbu pro muže i ženy závislé na psychoaktivních látkách i léčbu nelátkových závislostí (patologické hráčství) Příjem pacientů na léčbu je cestou AT ambulance Fakultní nemocnice Hradec Králové. Jedná se o střednědobou léčbu vtrvání 16 týdnů. Přijímání jsou klienti od 18 let. Pro abstinující pacienty léčebna nabízí také týdenní opakovací pobyty za účelem stabilizace abstinence. Léčba je hrazena pojišťovnou.

Substituční programy – jedná se o programy pro osoby závislé na opiátech, které fungují pod některými psychiatrickými ordinacemi, jde tedy o zdravotnické služby. V těchto programech je poskytována léčba subutexem, subuxonem (finanční spoluúčast klienta) a metadonem (hradí pojišťovna). Přijímáni jsou klienti, kteří musí splnit rozličná kritéria (neúspěšná léčba, jiné zdravotnické potíže, těhotenství…), a jsou starší 18 ti let.

V Královéhradeckém kraji dále fungují kontaktní centra (K-centra, „káčka“), která jsou určená injekčním i neinjekčním uživatelům drog a jejich osobám blízkým a to organizací Laxus z. s., v Hradci Králové, tak RIAPSu Trutnov. Poskytuje se zde hlavně služba výměnného programu (za použitý injekční materiál je vydán materiál nepoužitý), poradenství, testování, základní zdravotní ošetření, hygienický servis. Obecně se u těchto služeb hovoří o harm reduction přístupu, neboli snižování rizik, který je přínosný zhlediska jednotlivce, tak zejména celé společnosti, protože aktivně zabraňuje rizikům přenosu infekčních nemocí a dalších zdravotních rizik. Služby jsou určené klientům od 15 let. Výjimečně jsou přijímány i osoby mladší. Jedná se o sociální služby, které jsou bezplatné.

Mezi další služby pak patří také terénní programy (Laxus z. ú, RIAPS Trutnov), které jsou určeny injekčním uživatelům drog, jejich sexuálním partnerům a partnerkám. Poskytován je především výměnný program, základní zdravotní ošetření, poradenství, krizová intervence, tedy harm reduction program. Služby jsou určené klientům od 15 let. Výjimečně jsou přijímány i osoby mladší. Jedná se o sociální služby, které jsou bezplatné, snaží se klientům ve stávající životní situaci poskytovat odborné informace, snižovat rizika užívání a především být vpřípadě rozhodnutí životní styl změnit odbornou pomocí, která může klienta dále směrovat do jiných služeb či do léčby.

V případě testování na infekční choroby (HIV, hepatitidy A, B, C) či léčby hepatitidy C je možné se obrátit na jednotlivé nemocnice v Královéhradeckém kraji, či kontaktní centra, která také testují.

Vobecné rovině lze hovořit o možnostech využití zdravotnických zařízení a služeb (zejména voblasti léčby, substituce, dlouhodobějších pobytové léčby), které se řídí pravidly a povinnostmi zdravotnického zařízení, vyjma substituce je péče hrazená pojišťovnou. Dále Je možnost využití služeb sociálních (snižování rizik, odborné sociální poradenství, doléčovací programy). Tyto jsou poskytovány na základě dobrovolnosti, bezplatně a dbají na maximálně možnou anonymitu klienta. Praxe ukazuje, že každé období užívání jakýchkoli návykových látek vyžaduje jiný typ služeb a je běžnou praxí, že služba či zařízení vprvní fázi zjistí potřeby a situaci klienta a následně začne sklientem pracovat nebo jinou vhodnou službu doporučí.

Vyhledávání služeb osoby ohrožené závislostmi