Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

22. 9. 2021 Autor: Bc. Pavla Hofmanová, DiS.

Aktualizace č. 3 ZÚR Královéhradeckého kraje byla pořízena na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018). Tato zpráva o uplatňování byla schválena dne 18. 6. 2018. č. usnesení ZK/14/1061/2018.

Proces pořízení a projednání aktualizace zásad územního rozvoje je upraven zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a vztahují se na něj i některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).

Společné jednání o návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území se podle požadavku § 37 odst. 2 stavebního zákona uskutečnilo dne 13. 6. 2019.

Na základě uskutečněného společného jednání o návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR Královéhradeckého kraje, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu podle § 38 odst. 1 stavebního zákona vyhodnotil výsledky tohoto projednání, a protože projednaný návrh obsahoval varianty řešení vymezení návrhového koridoru pro plynovod přepravní soustavy, zpracoval návrh výběru nejvhodnější varianty, který předložil Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje podle § 38 odst. 2 stavebního zákona ke schválení. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 20. 4. 2020 usnesením č. ZK/27/2184/2020 schválilo výběr nejvhodnější varianty.

Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území se podle požadavku § 39 odst. 1 stavebního zákona uskutečnilo dne 26. 11. 2020. Na základě uskutečněného projednání byly vyhodnoceny jeho výsledky a byl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Tyto návrhy byly podle požadavku § 39 odst. 4 stavebního zákona doručeny dotčeným orgánům pro uplatnění jejich stanoviska a poté byl návrh Aktualizace č. 3 ZÚR Královéhradeckého kraje předložen Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje podle § 41 odst. 1 ke schválení. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Aktualizaci č. 3 ZÚR Královéhradeckého kraje schválilo dne 22. 3. 2021 usnesením č. ZK/4/200/2021.

Do listinné podoby Aktualizace č. 3 ZÚR Královéhradeckého kraje, včetně dokladové části je možné nahlédnout na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kancelář č. N2.416 (2.NP), v rámci úředních hodin, uvedených na internetových stránkách Královéhradeckého kraje nebo v jiný čas po předchozí telefonické dohodě.

 

DOKUMENTACE KE STAŽENÍ

Zpráva o uplatňování ZÚR KHK v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018)

Textová část - výrok:

Textová část - odůvodnění:

Grafická část vč. odůvodnění:

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území:

A.SEA

B. NATURA 2000

C. VVURÚ

Výpis usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje: