VV-Rozhodnutí- záměr " Novostavba produkční stáje Vrbice" nemůže mít významný vliv na životní prostředí

19. 9. 2023 Autor: odbor životního prostředí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný orgán vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon EIA) v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl dle ust. § 7 odst. 6 zákona EIA takto:

záměr „Novostavba produkční stáje Vrbice“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzován podle zákona EIA.

Více infromací v příloze

Soubory ke stažení