Veřejná vyhláška-PÚP na silnici I/16 v úseku mezi obcemi Jičín a Sobotka a na silnici I/35 mezi obcemi Jičín a Újezd pod Troskami

3. 4. 2024 Autor: odbor dopravy

V e ř e j n á   v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, o z n a m u j e, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o PPK a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), který vydal stanovisko č.j. KRPH-23546-5/Čj-2024-050406 ze dne 19.03.2024

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/16 v úseku mezi obcemi Jičín (křiž. sil. I/16 xI/35) a Sobotka (křiž. sil.I/16 x II/281)a na silnici I/35 v úseku mezi obcemi Jičín (křiž. sil. I/16 xI/35) a Újezd pod Troskami (křiž. sil.I/16 x II/281),dle grafického znázornění v příloze

za podmínek

dopravní značení proveďte jako:přenosné dopravní značení

velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

provedení dopravního značení:retroreflexní (dle grafického znázornění v příloze)

Platnost úpravy:od 08.04.2024 do 19.07.2024

důvod: uzavírka sil. II/281 a III/28112 při akci: „výstavba kanalizace Újezd pod Troskami“

osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy dopravního značení:

  • Stavoka Kosice, a.s., IČO 25275119, pan Foltman – stavbyvedoucí, tel.: 733676574

Více informací v přílohách

Soubory ke stažení