Veřejná vyhláška-PÚP na silnici I/14 v obci Rychnov nad Kněžnou, v úseku od křiž. I/14 x III/3212 po křiž. I/14 x III/3215

3. 4. 2024 Autor: odbor dopravy

V e ř e j n á  v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, o z n a m u j e, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad Kněžnou, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o PPK a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), který vydal stanovisko č.j. KRPH-23761/Čj-2024-050706 ze dne 07.03.2024

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/14v obci Rychnov nad Kněžnou,v úseku od křiž. I/14 x III/3212 po křiž. I/14 x III/3215,dle grafického znázornění v příloze

za podmínek:

dopravní značení proveďte jako:přenosné dopravní značení

velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

provedení dopravního značení:retroreflexní

platnost úpravy:od 15.04.2024 do 09.06.2024– rozděleno do dvou etap

  1. Etapa od 15.04.2024 do 23.04.2024 - oprava sil. III/3213
  2. Etapa od 27.05.2024 do 09.06.2024 – oprava sil. III/3215

důvod: zajištění stavebních prací při realizaci akcí: „oprava sil. III3213 Litohrady“ a „oprava sil. III/3215 Litohrady“

osoba (organizace) odpovědná za stavbu:

  • ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Jiří Pšenička – vedoucí speciálních prací, tel. 725994895

osoba (organizace) odpovědná za dopravní značení:

  • Dopravní značení DZDH s.r.o., IČO 17988756, PhDr. Denisa Pešková, tel. 605320200, e-mail: info@dzdh.cz     
  • Více informací v přílohách

Soubory ke stažení