Veřejná vyhláška-PÚP na silnici I/14 v obci Potštejn, ul. Českých bratří a Ústecká

3. 4. 2024 Autor: odbor dopravy

V e ř e j n á  v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, o z n a m u j e, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad kněžnou, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-25493/ČJ-2024-050706 ze dne 12. března 2024

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/14 v obci Potštejn, ul. Českých bratří a Ústecká, dle grafického znázornění v příloze

za podmínek:

Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné

signály

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice:I/14

Platnost úpravy:od 17.05.2024 do 19.05.2024

Důvod: kulturní akce „Potštejnská pouť“.

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

Petr Dostál, starosta obce Potštejn, tel.: 603416959

Více informací v přílohách

Soubory ke stažení