Veřejná vyhláška -PÚP- na silnici I/16 v obci Trutnov

16. 11. 2023 Autor: odbor dopravy

V e ř e j n á  v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, o z n a m u j e, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o PPK a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), který vydal stanovisko č.j. KRPH-110729-2/Čj-2023-051006 ze dne 15.11.2023

přechodnou úpravu provozu

na silniciI/16v obci Trutnov, ul. Polská,dle grafického znázornění v příloze

za podmínek:

dopravní značení proveďte jako:přenosné dopravní značení

velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

provedení dopravního značení:retroreflexní

platnost úpravy:od 22.11.2023do10.12.2023– maximálně 3 dny v daném období

  • zhotovitel bude informovat o přesném termínu provádění prací příslušný dopravní inspektorát a zdejší silniční správní úřad minimálně 3 pracovní dny předem 

    důvod:oprava havarijního stavu (propad vozovky) silnice č. I/16, ul. Polská, Trutnov

osoba (organizace) odpovědná za stavbu:
  • Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Jaroslav Kašpar, tel. 954907232, e-mail: jaroslav.kaspar@rsd.cz
osoba (organizace) odpovědná za dopravní značení:
  • Dopravní značení Náchod s.r.o., IČO 27467040, Martin Bielik, tel. 602280615, e-mail: technik@dznachod.cz 

    Více informací v přílohách

 

 

Soubory ke stažení