Veřejná vyhláška -PÚP- na silnici I/11v úseku od staničení cca km 89,2, při obci Vamberk po staničení cca km 91,55 při obci Rybná nad Zdobnicí

16. 11. 2023 Autor: odbor dopravy

V e ř e j n á  v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, o z n a m u j e, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad Kněžnou, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-58907/ČJ-2023-050706 ze dne 30. května 2023, souhlas s prodloužením ze dne 14.11.2023 (e-mail),

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/11v úseku od staničení cca km 89,2 při obci Vamberk po staničení cca km 91,55 při obci Rybná nad Zdobnicí; dále v navazujícím úseku v rámci označení úseku stavby,dle grafického znázornění v příloze.

za podmínek:

Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní, retroreflexní na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu (dle grafického znázornění v příloze)

Silnice:I/11

Platnost úpravy: od nabytí účinnosti – 30.11.2023

Důvod:stavba „I/11 Vamberk – Rybná nad Zdobnicí – zvýšení bezpečnosti provozu“, prodloužení termínu

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

paní PhDr. Denisa Pešková, tel. 605 320 200 (Dopravní značení DZDH s.r.o.) – za osazení DZ

pan Ing. Michal Radouš, tel. 720 936 512, (M – STAV CZ s.r.o.) – v průběhu stavby za úplnost DZ a řízení provozu

Více infromací v přílohách

Soubory ke stažení