Veřejná vyhláška - PÚP- na silnici I/33v úseku mezi obcemi Smiřice(křižovatka se sil. III/30811) a Holohlavy ( křižovatka se sil. III/3089)

18. 9. 2023 Autor: odbor dopravy

V e ř e j n á  v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, o z n a m u j e, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Hradec Králové, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o PPK a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), který vydal stanovisko č.j. KRPH-94819-2/Čj-2023-050206 ze dne 12.09.2023

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/33v úseku mezi obcemi Smiřice (křižovatka se sil. III/30811) a Holohlavy(křižovatka se sil. III/3089),dle grafického znázornění v příloze

za podmínek

dopravní značení proveďte jako:přenosné dopravní značení

velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

provedení dopravního značení:retroreflexní

Platnost úpravy:od 02.10.2023 do 27.10.2023

důvod: výstavba protihlukové stěny v blízkosti silnice III/30811 – uzavírka silnice, značení objízdné trasy

osoba (organizace) odpovědná za stavbu:

  • Liadur s.r.o., IČO 25239317, Václav Kliment, tel.: 724928303
osoba (organizace) odpovědná za dopravní značení:
  • EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, Ing. Tomáš Bydžovský, tel. 731602267

    Více infroamcí v přílohách

 

Soubory ke stažení