Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/11, p.p.č. 1038/7 k.ú. Slezské Předměstí v obci Hradec Králové

20. 11. 2023 Autor: odbor dopravy a silničního hospodářství

V e ř e j n á  v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, o z n a m u j e, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Hradec Králové, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-95197-2/Čj-2023050206 ze dne 15.09.2023

místní úpravy provozu

na silnici I/11, p. p. č. 1038/7 k. ú. Slezské Předměstí v obci Hradec Králové, ul. Bratří Štefanů, dle grafického znázornění v příloze.

za podmínek:

Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé dopravní značení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní třída R 2

Platnost úpravy: TRVALE

Důvod: výstavba nového Autosalonu Toyota, Lexus a servis v Hradci Králové

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

OLFIN Car s.r.o., IČO 60913312, Ing. Viktor Kuhn, Miloš Haase tel. 777337288

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, IČO: 65993390, Iva Klepalová – tel. 724754255 – po předání

Více informací v přílohách.

 

Soubory ke stažení