PLÁN OCHRANY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HRADEC KRÁLOVÉ

16. 10. 2018 Autor: Ing. Milan Smolik

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, vydal v souladu s ustanovením § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Plán ochrany Městské památkové zóny Hradec Králové - část.

Plán ochrany Městské památkové zóny Hradec Králové – část umožňuje vlastníkům nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se na území uvedené památkové zóny, vykonávat na konkrétních nemovitostech tímto Plánem specifikované činnosti bez povinnosti vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. To znamená, že pokud vlastník konkrétní nemovitosti zjistí, že zamýšlí vykonat na své nemovitosti práce, které jsou v tomto dokumentu vyjmenovány, není povinen podávat žádost o vydání závazného stanoviska na odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové. Současně toto závazné stanovisko nebude vyžadováno příslušným stavebním úřadem.

Uvedený plán nabyl účinnosti dne 21. 10. 2013 a jeho platnost je v souladu se zákonem 10 let, tj. do 20. 10. 2023. Po uplynutí tohoto data budou vlastníci povinni postupovat plně v souladu s platným zákonem, který bude v tu dobu v platnosti, pokud nebude stávající Plán nahrazen novým opatřením.

Soubory ke stažení