Záplavové území významného vodního toku - Běluňka – opětovné (druhé) zveřejnění podkladů a návrhu na stanovení

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejnil návrh na stanovení záplavového území vodního toku Běluňka a to dopisem zn. KU KHK – 6832/ZP/2018-3 ze dne 1. 3. 2018. K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, které Povodí Labe, státní podnik, posoudilo a následně provedlo úpravu rozsahu navrženého záplavového území.

Nově Krajský úřad Královéhradeckého kraje předkládá nový návrh. Úpravy se týkají rozsahu aktivní zóny záplavového území vodního toku Běluňka. Zainteresovaní mohou opětovně kpředmětnému návrhu vznášet připomínky vtermínu stanoveném vnávrhu opatření obecné povahy, který je součástí příloh.

Stanovení záplavového území významného vodního toku Běluňka je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK/6832/ZP/2018. Zveřejněný mapový podklad slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky. Záplavové území je navrženo pro katastrální území: Jaroměř, Malá Bukovina u Chvalkovic, Dolany u Jaroměře, Krabčice, Střeziměřice, Heřmanice nad Labem, Chvalkovice v Čechách.

V minulosti bylo stanoveno záplavové území vodního toku Běluňka v říčním km 0,00 až 10,00 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 20. 7. 2009 dopisem čj. 10334/ZP/2009. V současné době změna spočívá ve změně rozsahu záplavového území, výšky hladin zůstávají beze změny.

K vedenému řízení zveřejňujeme mapový podklad pro stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Běluňka v ř. km 0, 00 až 10,00.

Soubory ke stažení